top of page
Joop Westerweelschool-34.jpg

Medezeggenschapsraad

Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan de belangen van personeel en ouders. Voor leerkrachten is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Daarom heeft de school een Medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt.

De MR in het onderwijs is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Die inspraak is bij de wet geregeld in het reglement van de Wet op de Medezeggenschap.

Op de Joop Westerweelschool bestaat de MR uit maximaal vijf ouders en maximaal vijf personeelsleden die door de ouders en het team zijn gekozen. Uit een gezin mag slechts één ouder zich kandidaat stellen. Regelmatig komen de leden in vergadering bijeen om te praten over de ontwikkelingen op school. De MR heeft op gezette tijden contact met de directie van de school. Verder heeft de MR inzage in alle stukken en zij moet instemmen met de inhoud van de schoolgids. Alle vergaderingen zijn openbaar. Het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad zijn verkrijgbaar bij de directie.

leden medezeggenschapsraad

Voorzitter
Otto Tanck, contact: o.tanck@joopwesterweelschool.nl

 

Leden 
Ouders: Tibor van Bekkum, Youssef Achahbar, Naima Hadouch, Nigel van Ommeren
Team: John Linssen, Otto Tanck, Michel Brugman, Serentia Strijk

bottom of page