top of page
Joop Westerweelschool-36.jpg

groepen 3 t/m 8

De activiteiten en het leren in de onderbouw zetten we, gelet op de doorgaande lijn in het onderwijs, door in de volgende bouwen. Steeds meer leggen we de nadruk op zelfstandigheidbevordering en samenwerken. We houden rekening met individuele verschillen. Differentiatie vinden we terug in de wijze van lesgeven en in de gehanteerde methodes.

Joop Westerweelschool-99.jpg

Aanbod

De kinderen krijgen les in de basisvakken lezen, rekenen, schrijven, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, verkeer en Engels komen aan bod.

 

Binnen de school is er een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook kunnen enkele kinderen naar het Denklab, een programma voor meer- en hoogbegaafden. 

rekenen

Voor rekenen en wiskunde gebruiken we de methode Wereld in Getallen. 

Het doel van het rekenonderwijs is het voor elk kind bereiken van een zo hoog mogelijk bij hem of haar passend niveau van rekenvaardigheid op de gebieden:

  • hoofdrekenen

  • handig rekenen/eigenschapsrekenen

  • rekenkundige bewerkingen met niet al te grote getallen

  • het verkrijgen van inzicht in het toepassen van rekenkundige bewerkingen

De nadruk bij het rekenen ligt op begripsvorming en het hanteren van technieken.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen:

  • zelf actief zijn, op onderzoek uitgaan, zelf iets aanpakken

  • zich vragen stellen, kritisch zijn en daardoor inzicht verwerven

  • aan anderen duidelijk maken waarmee ze bezig zijn en wat ze ontdekt hebben

  • ontdekken dat samenwerkend iets kan lukken, dat individueel onoplosbaar leek

  • de inbreng van anderen leren waarderen en dat ongezonde competitiegeest wordt tegengegaan

lezen

wereldoriëntatie

Lezen vinden we van essentieel belang en we stimuleren de kinderen dit zo veel mogelijk te doen.

In groep 3 beginnen we met het aanvankelijk lezen

(lezen van eenvoudige woordjes, uitbreiden tot eenvoudige zinnetjes).

Aan het eind van de basisschool kunnen kinderen in principe mooi vlot hardop lezen; ze begrijpen de teksten op zijn/haar niveau, hebben plezier in het lezen en pakken graag een boek voor ontspanning. Verder willen we de kinderen leren uit teksten informatie effectief op te zoeken, te verwerken en toe te passen in schoolse – en buitenschoolse situaties.

Kinderen leren een boekpresentatie te houden, een verslag te maken en ze lezen voor aan andere kinderen. 

Wij maken in groep 3 gebruik van Veilig Leren Lezen, een methode die de mogelijkheid biedt om uit te gaan van verschillende niveaus binnen de groep.

De kinderen kunnen in onze bibliotheek boeken lenen. 

De groepen 7 en 8 doen mee aan de jaarlijkse voorleeswedstrijd en ieder jaren komen tijdens de nationale voorleesdagen bekende Amsterdammers en Nederlanders voorlezen. 

Ook ouders zijn betrokken bij ons leesonderwijs door samen met kinderen te lezen of voor te lezen.

Vanaf groep drie werken we met methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. De woordenschatontwikkeling en uitbreiding is hieraan gekoppeld. 

Verkeerslessen worden aangeboden, en in groep 7 volgt een theoretisch verkeersexamen.

 

Schooltuinlessen
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen schooltuinlessen. De lessen beginnen in maart en lopen door tot na de zomer in groep 7.De kinderen verzorgen wekelijks een eigen stukje tuin. De opbrengsten nemen ze mee naar huis.

bottom of page