Zorg


Het doel is om alle leerlingen binnen de groep waarvan ze deel uitmaken die zorg en ondersteuning te bieden waaraan ze behoefte hebben. Dit gebeurt met behulp van groepsplannen en eventueel individuele handelingsplannen.
Soms heeft een kind extra zorg nodig. Dit wordt besproken tijdens de leerlingbespreking door de intern begeleider met de groepsleerkracht. We betrekken ouders in een vroeg stadium bij de zorg van hun kind.

Zorgbreedteoverleg
Acht keer per jaar komen de interne begeleiders, psychologe, maatschappelijk werker, schoolverpleegkundige, leerplichtambtenaar, Bureau Jeugdzorg (op afroep) en buurtregisseur bij elkaar. Tijdens dit overleg worden leerlingen besproken, die specifieke hulp nodig hebben van een of meerdere der aanwezigen. Ouders worden ook uitgenodigd.

Zien
Op de Joop Westerweelschool wordt sinds het schooljaar 2012-2013 het programma “Zien”gebruikt. Dit programma wordt jaarlijks door de leerkrachten ingevuld met het doel de voorwaarden om tot leren te komen maar ook het sociaal functioneren van onze leerlingen in kaart te brengen. Daarna geeft het programma handvatten om vroegtijdig te signaleren of leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.
Het in kaart brengen gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau. Wanneer daar aanleiding toe blijkt te zijn geeft dit systeem indicaties voor hulp. Door deze indicatie-uitspraken te bestuderen kan de leerkracht bepalen welke gebieden van een leerling of groep versterkt kunnen worden. Het programma Zien geeft vervolgens doelen waaraan gewerkt kan worden om de sociaal emotionele ontwikkeling te versterken. De wijze waarop die doelen bereikt kunnen worden is te vinden in een uitgebreid pakket handelingssuggesties die voor de leerkracht door het programma worden voorgeselecteerd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl