Midden- en bovenbouw


De activiteiten in de onderbouw zetten we, gelet op de doorgaande lijn in het onderwijs, door in de volgende bouwen. Steeds meer leggen we de nadruk op zelfstandigheidbevordering en samenwerken. We houden rekening met individuele verschillen. Differentiatie vinden we terug in de gehanteerde methodes en de wijze van lesgeven.

Lezen
In groep 3 beginnen we met het aanvankelijk lezen (lezen van eenvoudige woordjes, uitbreiden tot eenvoudige zinnetjes). Aan het eind van de basisschool kan het kind in principe mooi vlot hardop lezen; het begrijpt de teksten op zijn niveau, het heeft plezier in het lezen en zal graag een boek pakken voor ontspanning en om informatie te verkrijgen. Dat is wat we willen bereiken. Verder willen we de kinderen leren uit teksten informatie effectief op te zoeken, te verwerken en toe te passen in schoolse – en buitenschoolse situaties. Wij maken gebruik van Veilig Leren Lezen, een methode die de mogelijkheid biedt om uit te gaan van verschillende niveaus binnen de groep.

Leerlijn Veilig Leren Lezen groep 3

Leerlijn technisch lezen Estafette vanaf groep 4

Schrijven
In combinatie met het leren lezen start in groep 3 het schrijven van letters en woorden, afhankelijk van de motoriek van het kind. Het schrijfonderwijs in groep 3 wordt begonnen met potlood. Daarna wordt geleidelijk overgegaan op pen. Het moment van overgang kan per leerling verschillen. Er zullen kinderen zijn die eind groep 3 al met pen schrijven. In groep 4 moet dat uiteindelijk voor elk kind het geval zijn.

Nederlandse taal
We werken met de vernieuwde taalmethode Taal Actief. Wij, als school, kunnen ons vinden in de 3 uitgangspunten van Taal Actief:

 • een eenvoudig basisprogramma met uitbreidingsmogelijkheden
 • moeiteloze differentiatie
 • concrete ondersteuning voor de leerkracht.
Daarnaast kwamen wij tot de conclusie dat:
 • het basisprogramma van deze methode voldoet aan de kerndoelen zoals die geformuleerd worden door de inspectie.
 • kinderen zelfstandig kunnen werken door de duidelijke instructies.
 • de methode uitgaat van interactief taalonderwijs waarbij het leren van en met elkaar nadruk heeft.
 • dat er sprake is van geïntegreerd ict-leren met de inzet van de computer binnen het leerproces.
 • de aangeleerde principes van ons woordenschatprogramma toegepast kunnen worden binnen de methode.

Rekenen/Wiskunde
Sinds het schooljaar 2012 werken wij met de vernieuwde methode van Wereld in Getallen. Deze vernieuwde methode sluit goed aan op het handelingsgericht en opbrengstverhogend werken. Het doel van het rekenonderwijs is het voor elk kind bereiken van een zo hoog mogelijk bij hem of haar passend niveau van rekenvaardigheid op de gebieden:

 • hoofdrekenen
 • handig rekenen/eigenschapsrekenen
 • rekenkundige bewerkingen met niet al te grote getallen
 • het verkrijgen van inzicht in het toepassen van rekenkundige bewerkingen
De nadruk bij het rekenen ligt op begripsvorming en het hanteren van technieken.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen:

 • zelf actief zijn, op onderzoek uitgaan, zelf iets aanpakken
 • zich vragen stellen, kritisch zijn en daardoor inzicht verwerven
 • aan anderen duidelijk maken waarmee ze bezig zijn en wat ze ontdekt hebben
 • ontdekken dat samenwerkend iets kan lukken, dat individueel onoplosbaar leek
 • de inbreng van anderen leren waarderen en dat ongezonde competitiegeest wordt tegengegaan.

Leerlijn rekenen

Wereldoriëntatie
Vanaf groep vijf werken we met methodes voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. In de groepen drie en vier worden wekelijks verkeerslessen uit de methode gegeven.
Wat de andere zaakvakken betreft, deze worden niet afzonderlijk en in afgeronde lessen gegeven. De achterliggende gedachte is dat wanneer er een koppeling wordt gemaakt met vakken zoals taal, woordenschat en rekenen de aangeboden kennis veel meer voor de leerlingen gaat leven , waardoor de opbrengsten hoger zullen zijn en de leerlingen zullen veel meer verbanden zien.
Vooral het vak woordenschat biedt veel mogelijkheden om onderwerpen uit geschiedenis, aardrijkskunde of natuurkunde te behandelen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl