KBA en inspectie


Na de vele stappen die wij de afgelopen jaren hebben gezet om de kwaliteit van ons onderwijs op een hoger niveau te brengen, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat onze inspanningen te weinig opleverden.
In samenspraak met ons bestuur en inspectie hebben wij besloten een verbetertraject in te gaan. In samenwerking met het KBA, zullen binnen een periode van tweeëneenhalf jaar, de door ons gestelde doelen bereikt worden. Daarbij zal ook de groei te zien zijn bij de eind en tussenresultaten.

Dit verbetertraject is een intensief onderwijskundig veranderproces met als doel een kwaliteitsverbetering te realiseren die systematische is opgebouwd en duurzaam van aard. In dit proces staat het handelen van onze collega’s centraal, omdat het handelen van een leerkracht bepalend is voor de leerwinst die leerlingen boeken.

Verder is het een intensief proces omdat er op alle niveaus van de school wordt gewerkt: dus het gaat hier om de leerkrachten, ib-ers, directie maar ook de schoolbestuurder.

Praktisch gezien betekent het dat leerkrachten krachtiger hun instructie verzorgen, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de leerlingen. De leerlingen krijgen een actievere rol tijdens het onderwijsproces waardoor de zelfverantwoordelijkheid wordt vergroot en de leerhouding wordt geoptimaliseerd.
Daarnaast zal op een meer professionele wijze het onderwijsproces worden geëvalueerd, zowel op groepsniveau als op organisatieniveau.

Inmiddels kunnen we hieraan toevoegen dat onze plannen voor de komende twee jaar klaar zijn en de goedkeuring hebben van de gemeente Amsterdam waardoor er ook wat financiële middelen vrijkomen om onze plannen te realiseren.

Nieuwsbrief kba en inspectie

Reactie en toelichting op brief KBA traject

Nieuwsbrief februari 2015 met informatie over de voortgang van het KBA traject

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl